PLANY OGÓLNE GMIN – KROK PO KROKU

W związku rozpowszechnianiem w ogrodach błędnych informacji na temat procedury planistycznej polegającą na uchwaleniu planu ogólnego gminy, Okręgowy Zarząd Mazowiecki PZD przedstawia informację jak powinna przebiegać poprawna procedura planistyczna.

Zgodnie z reformą planistyczną – ustawą z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw każda gmina powinna opracować i przyjąć do końca 2025 r. tzw. plan ogólny, w przeciwnym razie po 1 stycznia 2026 r. co do zasady nie będzie możliwości uchwalenia nowego lub zmiany obowiązującego planu miejscowego, ani również wydania decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego. Co istotne, obecnie obowiązujące plany miejscowe pozostaną w mocy.

Etap procedowania planu ogólnego jest stały i przedstawia się następująco:

 1. Podjęcie przez gminę uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu ogólnego.
 2. Obwieszczenie gminy o terminie zbierania wniosków od instytucji, osób fizycznych – co do zasady przez okres wynoszący co najmniej 21 dni.
 3. Sporządzenie projektu planu ogólnego prognozy oddziaływania na środowisko i pozostałych wymaganych opracowań.
 4. Opiniowanie i uzgadnianie projektu planu ogólnego przez instytucje.
 5. Wyłożenie projektu planu ogólnego.
 6. Ogłoszenie przez gminę o sposobie oraz terminie prowadzenia konsultacji społecznych, w tym zbieraniu uwag do planu.
 7. Konsultacje społeczne trwające przez okres co najmniej 21 dni.
 8. Uchwalenie planu ogólnego.

Wszelkie podejmowane kroki w kierunku opracowania planu ogólnego powinny zostać ogłoszone na stronie internetowej oraz na biuletynie informacji publicznej gminy.

Zarządy ROD oraz działkowcy powinni na bieżąco monitorować przebieg pracy gminy i czynnie włączać się poprzez składanie w wyznaczonych terminach wniosków na odpowiednich formularzach udostępnionych przez gminę. Gminy powinny udzielić informacji odnoście sposobu oraz terminu składania wniosków. Czas na złożenie przedmiotowego wniosku wynosi najczęściej 21 dni.  Jedynie poprawnie złożone wnioski, na odpowiednim wzorze formularza oraz w określonym terminie będą rozpatrywane przez organ.

Od aktywności działkowców w procesie uchwalania planu ogólnego gminy zależeć może dalsze istnienie ROD. Dlatego należy aktywnie włączać się w proces składania wniosków i konsultacji społecznych do planu ogólnego.

OZM PZD i biuro Okręgu Mazowieckiego PZD publikują na stronie www aktualne informacje, które z gmin z obszaru Okręgu rozpoczęły procedurę i przekazują zarządom ROD z obszaru danej gminy, wypełniony wniosek, który po podpisaniu należy złożyć we właściwej instytucji.

PRZEGLĄD ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁEK – CZERWIEC, LIPIEC 2024

Zgodnie z §74 regulaminu ROD zostanie przeprowadzony przegląd zagospodarowania działek wraz z odczytem licznika elektrycznego w terminach:

 • 29.06.2024 godz.11°°- 14°°
 • 06.07.2024 godz.11°°- 14°°
 • 20.07.2024 godz.11°°- 14°°
 • 27.07.2024 godz.11°°- 14°°

Użytkownik działki ma obowiązek umożliwić wstęp na działkę. Dokładnie sprawdzimy stan posiadania kompostowników, koszenia alejek, czy na sąsiednie działki, a w szczególności na alejki ogrodowe nie przechodzą gałęzie drzew i krzewów, a także usytuowanie głównego zaworu wody.

WYMIANA PODLICZNIKA – 06.2024

ZARZĄD ROD „RAJ” INFORMUJE, ŻE WYMIANA PODLICZNIKA  ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE W GODZINACH URZĘDOWANIA  ELEKTRYKA:

 • WTOREK 11.00 – 14.00
 • CZWARTEK 15.00 – 18.00
 • PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA 11.00 – 14.00

W CELU WYMIANY LICZNIKA PROSIMY O WCZEŚNIEJSZE USTALENIE TERMINU
Z ELEKTRYKIEM NR TELEFONU: 601 276 447

LICZNIK MOŻNA NABYĆ W ZARZĄDZIE ROD. OPŁATA ZA LICZNIK WYNOSI 31,-ZŁ (PODLICZNIKI ZAKUPIONO HURTOWO).

WYMIANA LICZNIKA JEST BEZPŁATNA!

POZOSTAŁE USTALENIA ZAWARTE W INDYWIDUALNYM PIŚMIE O WYMIANIE PODLICZNIKA POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN.

ZBIÓRKA ELEKTROODPADÓW – KONKURS 2024

Celem konkursu jest upowszechnienie wiedzy z zakresu postępowania z elektrośmieciami poprzez aktywne włączenie rod w działalność ekologiczną polegającą na selektywnym zbieraniu zużytych baterii i elektrośmieci.

ELEKTROŚMIECI SKŁADUJEMY POD WIATĄ NA TERENIE ZARZĄDU W DRUGĄ I OSTATNIĄ NIEDZIELĘ MIESIĄCA W GODZINACH 12°°– 14°°.

ZBIÓRCE PODLEGAJĄ:
->Baterie – zużyte baterie i akumulatory przenośne, używane w telefonach, elektronarzędziach, zabawkach, pilotach, zegarkach, baterie jednoogniowe typu AA, AAA, R20, guzikowe i inne które bez problemu można przenieść ręcznie i które były przeznaczone do używania w gospodarstwach domowych.

-> Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zwany dalej „Elektrośmieci” w tym: lodówki, pralki, zmywarki, TV/monitory, LCD, odkurzacze, tostery, kuchenki elektryczne, mikrofale, wagi, komputery, laptopy, klawiatury, myszki, słuchawki, drukarki, telefony, kamery, odbiorniki radiowe, wiertaki i inne elektronarzędzia, gry video, drony, suszarki, młynki do kawy, ekspresy do kawy, zabawki elektryczne, sprzęt muzyczny i sportowy, sprzęt oświetleniowy oraz każde inne urządzanie które do działania potrzebuje prądu z gniazdka lub z baterii.

ZBIERANIU PODLEGA SPRZĘT KOMPLETNY, NIE ZDEMONTOWANY.

KASA – CZERWIEC 2024

W czerwcu kasa będzie czynna w następujących dniach:

 • 9.VI.2024 – niedziela 12°°- 14°°
 • 16.VI.2024 – niedziela 12°°- 14°°
 • 30.VI.2024 – niedziela 12°°- 14°°

Prosimy aby płatności za działkę wpłacać na konto bankowe ogrodu.
ING BANK ŚLĄSKI, NR KONTA: 25 1050 1054 1000 0023 2623 5351
W tytule przelewu prosimy podać: imię, nazwisko i nr działki, za którą wnoszona jest opłata.

Boks na gałęzie – CZERWIEC 2024

W czerwcu boks na gałęzie będzie otwarty w następujących dniach:

16.VI.2024 – niedziela  12°° – 14°°

Dyżury elektryka ogrodowego obowiązujące od maja 2024

Elektryk pełni dyżury w następujące dni:

 • Wtorek 11.00 – 14.00
 • Czwartek 15.00 – 18.00
 • Pierwsza sobota miesiąca 11.00 – 14.00

W sezonie zimowym elektryk przyjeżdża na interwnecje na wezwanie zarządu.
Nr telefonu: 601 276 447.

Informujemy, że o ile awaria nastąpi z winy działkowca w czasie dyżury elektryka – użytkownik ponosi tylko koszt zakupu nowego bezpiecznika.
Jeśli awaria nastąpiła z winy działkowca a elektryka nie ma na terenie ogrodu, użytkownik na własny koszt wzywa osobę z zewnątrz, która posiada odpowiednie uprawnienia elektryczne lub czeka na elektryka ogrodowego.
W przypadku wezwania osoby z zewnątrz należy powiadomić członka zarządu i pobrać klucz do skrzynki elektrycznej, a po naprawieniu awarii zgłosić skrzynkę elektryczną do zablombowania.
Można również prywatnie wezwać Pana Zbyszka, o ile w danej chwili znajduje się na ogrodzie, który ustali przyczynę awarii i jeśli to możliwe usunie ją. Nr telefonu: 600 075 376.

Kontener na odpady zielone – 19.05.2024 r.

Zarząd ROD „RAJ” informuje, że w trzecią niedzielę miesiąca tj. 19.05.2024 r.  zostanie podstawiony KONTENER NA  ODPADY ZIELONE. Kontener stanie na placu Zarządu i dostępny będzie w godz. 12.00 –  14.00.

OPŁATY W 2024 ROKU

SKŁADKA UCHWALONA PRZEZ KR PZD 6 ZŁ
OPŁATA OGRODOWA UCHWALONA NA WALNYM
ZEBRANIU UCHWAŁĄ NR 8/2024 Z DNIA 21.04.2024
1,25 ZŁ ZA M2 DZIAŁKI
(W TYM OPŁATA NA ZARZĄDZANIE 0,13 ZŁ/M2
OPŁATA ENERGETYCZNA ZA DZIAŁKĘ, UCHWALONA
NA WALNYM ZEBRANIU UCHWAŁĄ NR 9/2024 Z DNIA 21.04.2024
20 ZŁ
OPŁATA WODNA ZA DZIAŁKĘ, UCHWALONA NA
WALNYM ZEBRANIU UCHWAŁĄ NR 10/2024 Z DNIA 21.04.2024
9 ZŁ
OPŁATA ZA WYWÓZ ODPADÓW Z TERENU ROD UCHWALONA UCHWAŁĄ NR 11/2024 Z DNIA 21.04.2024120 ZŁ
OPŁATA NA REMONTY UCHWALONA UCHWAŁAMI NR:
12/2024, 13/2024, 14/2024, 15/2024, 16/2024, 17/2024, 18/2024
Z DNIA 21.04.2024
100 ZŁ

Przy działce o powierzchni 300 m² opłata roczna za 2024 wynosi 630 zł.

Prosimy, aby płatności za działkę wpłacać na konto bankowe ogrodu.
ING BANK ŚLĄSKI, NR KONTA: 25 1050 1054 1000 0023 2623 5351

W tytule przelewu prosimy podać: imię, nazwisko i nr działki, za którą wnoszona jest opłata.