Nowe obowiązki Działkowców.

Jeżeli w altanie znajdują się urządzenia będące źródłem ciepła       ( np. bojler do ogrzania wody)lub służące spalaniu paliw ( np. kominek) zachodzi konieczność wypełnienia deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw Formularz B- budynki i lokale niemieszkalne.

Deklarację można złożyć elektronicznie – przez stronę https://zone.gunb.gov.pl ( trzeba posiadać profil zaufany) albo pisemnie. Papierową deklarację można otrzymać w zarządzie i złożyć w urzędzie gminy właściwej ze względu na lokalizację budynku. Wzór deklaracji można znaleźć w Internecie na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.

UWAGA!!! Zaniechanie złożenia deklaracji grozi grzywną. Dlatego sprawę warto traktować z należytą uwagą.

Termin składania deklaracjido końca czerwca 2022 r.

W przypadku montażu nowych urządzeń termin krótszy- 14 dni od zamontowania.