OBOWIĄZKI PŁATNICZE

Składka członkowska , wpisowe oraz opłaty na rzecz ogrodu to główne źródła finansowania w PZD, w tym finansowania rodzinnych ogrodów działkowych.Ich sprawne i terminowe uregulowanie stanowi podstawę właściwego funkcjonowania ogrodu działkowego.Każdy członek PZD, zgodnie ze Statutem, winien uiścić składkę członkowską na dany rok kalendarzowy w terminie do 30 czerwca danego roku.Opłata na rzecz Ogrodu ustalana jest zgodnie z § 144 Statutu PZD w wysokości i terminie uchwalonym przez Walne Zebranie, które odbywają się corocznie.

W celu uzyskania wszystkich płatności, zarówno zaległych jak i bieżących za dany rok w terminie, Zarząd będzie prowadził intensywną działalność informacyjną poprzez ogłoszenia w gablotach oraz w formie konkretnej korespondencji z działkowcami.\r\n\r\nBrak uregulowania należności członkowskich, należności na rzecz ogrodu, a w szczególności za zużytą energię spowoduje odłączenie jej dopływu do działki. Ponowne jej podłączenie narazi opornych na kolejny koszt, który zgodnie z Uchwałą Walnego Zebrania wynosi 150,- zł.Te wszystkie dodatkowe obciążenia spadają na działkowców lekceważących uchwały Walnego Zebrania. Wszyscy tworzymy jedno społeczne ciało, stąd nie pozwolimy , żeby jednostki oporne narzucały swoje niezdyscyplinowane postępowanie płatnicze.

Warto jeszcze podkreślić, że istnieją także sankcje statutowe związane z niewypełnieniem obowiązków członka Związku dotyczące uchylania się od regulowania obowiązujących w Ogrodzie płatności.Zgodnie z art.36 ust.3 pkt. 2 stowarzyszenie ogrodowe może wypowiedzieć umowę , jeżeli działkowiec jest w zwłoce z zapłatą opłat ogrodowych lub opłat związanych z utrzymaniem działki na rzecz stowarzyszenia ogrodowego za korzystanie z działki co najmniej przez 6 miesięcy  pomimo uprzedzenia go na piśmie o zamiarze wypowiedzenia umowy i wyznaczenia dodatkowego, miesięcznego terminu zapłaty zaległych i bieżących należności.Ogród ma konkretne zobowiązania płatnicze z tytułu zużywanej energii elektrycznej, wywozu śmieci, remontu i konserwacji urządzeń hydroforni oraz infrastruktury działkowej – brak ich terminowego regulowania spowodować może całkowity paraliż należytego funkcjonowania Ogrodu.Zarząd ROD „RAJ”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *