PLANY OGÓLNE GMIN – KROK PO KROKU

W związku rozpowszechnianiem w ogrodach błędnych informacji na temat procedury planistycznej polegającą na uchwaleniu planu ogólnego gminy, Okręgowy Zarząd Mazowiecki PZD przedstawia informację jak powinna przebiegać poprawna procedura planistyczna.

Zgodnie z reformą planistyczną – ustawą z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw każda gmina powinna opracować i przyjąć do końca 2025 r. tzw. plan ogólny, w przeciwnym razie po 1 stycznia 2026 r. co do zasady nie będzie możliwości uchwalenia nowego lub zmiany obowiązującego planu miejscowego, ani również wydania decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego. Co istotne, obecnie obowiązujące plany miejscowe pozostaną w mocy.

Etap procedowania planu ogólnego jest stały i przedstawia się następująco:

  1. Podjęcie przez gminę uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu ogólnego.
  2. Obwieszczenie gminy o terminie zbierania wniosków od instytucji, osób fizycznych – co do zasady przez okres wynoszący co najmniej 21 dni.
  3. Sporządzenie projektu planu ogólnego prognozy oddziaływania na środowisko i pozostałych wymaganych opracowań.
  4. Opiniowanie i uzgadnianie projektu planu ogólnego przez instytucje.
  5. Wyłożenie projektu planu ogólnego.
  6. Ogłoszenie przez gminę o sposobie oraz terminie prowadzenia konsultacji społecznych, w tym zbieraniu uwag do planu.
  7. Konsultacje społeczne trwające przez okres co najmniej 21 dni.
  8. Uchwalenie planu ogólnego.

Wszelkie podejmowane kroki w kierunku opracowania planu ogólnego powinny zostać ogłoszone na stronie internetowej oraz na biuletynie informacji publicznej gminy.

Zarządy ROD oraz działkowcy powinni na bieżąco monitorować przebieg pracy gminy i czynnie włączać się poprzez składanie w wyznaczonych terminach wniosków na odpowiednich formularzach udostępnionych przez gminę. Gminy powinny udzielić informacji odnoście sposobu oraz terminu składania wniosków. Czas na złożenie przedmiotowego wniosku wynosi najczęściej 21 dni.  Jedynie poprawnie złożone wnioski, na odpowiednim wzorze formularza oraz w określonym terminie będą rozpatrywane przez organ.

Od aktywności działkowców w procesie uchwalania planu ogólnego gminy zależeć może dalsze istnienie ROD. Dlatego należy aktywnie włączać się w proces składania wniosków i konsultacji społecznych do planu ogólnego.

OZM PZD i biuro Okręgu Mazowieckiego PZD publikują na stronie www aktualne informacje, które z gmin z obszaru Okręgu rozpoczęły procedurę i przekazują zarządom ROD z obszaru danej gminy, wypełniony wniosek, który po podpisaniu należy złożyć we właściwej instytucji.