SPRAWY PORZĄDKOWE

NA PODSTAWIE REGULAMINU ROD –ROZDZIAŁ V I VII, ZARZĄD PRZYPOMINA DZIAŁKOWCOM :

  • Na działkowcu spoczywa odpowiedzialność za właściwe usytuowanie altany i jej budowę, przebudowę
  • Działka musi być wyposażona w kompostownik
  • Ogrodzenie działki nie może przekraczać wysokości 1 m i powinno być ażurowe
  • Działkowiec zobowiązany jest do cięcia i prześwietlania drzew oraz krzewów owocowych i ozdobnych w taki sposób, aby gałęzie nie przekraczały granic działki ( zapewnienie ciągów komunikacyjnych umożliwiających dojazd karetki pogotowia i straży pożarnej)
  • Działkowiec obowiązany jest dbać o estetyczny wygląd działki i ROD
  • Nie zakłócać spokoju sąsiadom ( głośna muzyka, w trakcie spotkań towarzyskich krzyki, śpiewy, przekleństwa)
  • Działkowiec nie zanieczyszcza działek, alejek, dróg, rowów melioracyjnych, terenów przylegających do działki oraz otoczenia ogrodu wszelkimi odpadami
  • Zakaz spalania na terenie ROD wszelkich odpadów
  • Ogród jest miejscem zbiorowej ciszy i odpoczynku, a w związku z tym psy zakłócające spokój nie powinny być wprowadzane na teren ogrodu !
  • Działka winna być oznaczona tabliczką z numerem porządkowym, umieszczoną w widocznym miejscu