Wystające gałęzie po za teren działki

§ 55 Regulaminu ROD zobowiązuje działkowca do cięcia i prześwietlania drzew i krzewów owocowych i ozdobnych w taki sposób, aby gałęzie nie przekraczały granic działki.

Dlatego też, zarząd ROD „RAJ” wzywa do usunięcia gałęzi drzew i krzewów wychodzących poza obręb działek w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja 2019.

Wystające konary drzew i gałęzie krzewów utrudniają przejazd pojazdami ratunkowymi i asenizacyjnymi, patrolom EKO TRADE jak i też patrolom zarządu.

Stanowią również zagrożenie dla ewentualnych akcji ewakuacyjnych jak i samych działkowców. Nasz ogród odwiedzany jest również przez dzieci i naprawdę pomyślcie o ich bezpieczeństwie. Wystające poza ogrodzenie suche badyle, gałęzie stwarzają zagrożenie i mogą spowodować nieszczęście. Pomyślmy, zanim będzie za późno!!!

W czasie nocnych patroli nie widać, czy ktoś stoi za wystającą, wybujałą tują.

Przypominamy, że aby zapewnić funkcjonowanie ciągów komunikacyjnych, umożliwiających dojazd karetek pogotowia ratunkowego i straży pożarnej, każdy działkowiec musi przesadzić, przyciąć lub wyciąć krzewy rosnące w postaci żywopłotów w taki sposób, aby zapewnić wymaganą wielkość alejki zgodnie z planem zagospodarowania ogrodu oraz ma obowiązek utrzymywać alejkę wzdłuż swojej działki w należytym porządku tzn. kosić trawę, wycinać samosiejki.

Informujemy, że odpowiedzialność za szkody spowodowane przez spadające konary lub wywrócone drzewa spoczywa na użytkowniku działki, na której to drzewo rosło.

Należy również usunąć krzewy i rośliny, które utrudniają dostęp do skrzynek elektrycznych i latarni.

W przypadku nie usunięcia zagrożeń wynajęta będzie firma, a kosztami obciążony zostanie użytkownik działki.