Wywóz odpadów z terenu ROD RAJ

Zarząd ROD  „RAJ” spotyka się z adnotacją działkowca przy wpłacie bankowej , że dodatkowa dopłata do składki za rok 2020 to haracz lub „  nie korzystam z pojemników na śmieci „ więc dlaczego mam płacić ?

Wyjaśniamy, że zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( art.5 ust.1 pkt.1 i 3B) każda nieruchomość powinna być wyposażona w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych, a jej właściciele , użytkownicy  itp. powinni pozbywać się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi. Dotyczy to również nieruchomości niezamieszkałych , w tym ogrodów działkowych , na których terenie niewątpliwie powstają odpady komunalne. Od tej zasady nie ma wyjątków. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie przewiduje m.in. rozwiązania, że właściciel, użytkownik itd.  danej nieruchomości może zrezygnować  z wywozu odpadów komunalnych. Dotyczy to również PZD – zarządów ROD które musiały od 1 sierpnia 2020 podpisać umowę na wywóz odpadów i na ich podstawie uiszczać opłaty za wywóz śmieci.

Ponadto, zgodnie z ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych ( art.33 ust.1) każdy działkowiec jest zobowiązany uczestniczyć w pokrywaniu kosztów funkcjonowania ROD w częściach przypadających na jego działkę, przez uiszczanie opłat ogrodowych. Na koszty funkcjonowania ROD składają się w szczególności wydatki na utrzymanie czystości na terenie ROD , do których zalicza się opłata za śmieci. Ustawa o ROD ani żaden inny przepis nie wprowadza możliwości zwolnienia działkowca z obowiązku uiszczania opłaty ogrodowej w części związanej z opłatą na śmieci. Nie uzasadnia tego również sytuacja, że działkowiec , zamiast wyrzucać śmieci do pojemnika ogrodowego np. wynosi je poza teren ogrodu i wyrzuca do śmietnika przydomowego, czyli też nie ma altany działkowej albo ogranicza się do wytwarzania na działce tylko odpadów zielonych, które można w całości poddać kompostowaniu w kompostowniku. Płacąc bowiem za śmieci w ROD, płaci się za możliwość wyrzucenia śmieci na terenie ogrodu . To czy dany działkowiec będzie chciał korzystać z tej możliwości czy też nie, będzie zależało wyłącznie od niego. Wyłącznie od działkowca będzie również zależało jaka będzie opłata roczna za wywóz śmieci. Za rok 2020 zapłaciliśmy kwotę 20.000 ,- za wywóz śmieci. Gdyby wszyscy działkowcy segregowali śmieci, nie wrzucali trawy, zgniłych jabłek, odpadów poremontowych to na pewno koszt byłby mniejszy.

Informujemy również, że składowanie odpadów rozpocznie się od dnia 1 kwietnia 2021 w nowej wiacie śmietnikowej mieszczącej się przy bramie głównej. Wiata będzie zamykana na klucz, ten sam, który został zakupiony przez Państwa do furtek. Obiekt będzie oświetlony i zainstalowane będą kamery. Miejsce poprzedniego składowania odpadów komunalnych będzie wykorzystane na bieżące składowanie gałęzi ( zamiast jednej akcji rębakowania)

Terminy składowania gałęzi  zostaną podane w późniejszym terminie.

Przypominamy, że opłata 80,- zł za śmieci w sezonie dotyczy działki, a nie osób do niej przynależnych.

Od Nas będzie zależało, ile w tym roku zapłacimy za wywóz odpadów komunalnych.