Opłaty

Członek PZD uiszcza corocznie:

  • składkę członkowską w wysokości uchwalonej przez KR PZD na dany rok kalendarzowy
  • opłatę na zarządzanie w wysokości uchwalonej przez KR PZD na dany rok kalendarzowy
  • opłatę ogrodową w wysokości uchwalonej przez Walne Zebranie ROD „RAJ” na dany rok kalendarzowy

opłatę energetyczną w wysokości uchwalonej przez Walne Zebranie ROD „RAJ” na dany rok kalendarzowy

W roku nabycia prawa do działki działkowiec uiszcza opłaty ogrodowe uchwalone przez walne zebranie, z tym , że :

  1. opłatę ogrodową przeznaczoną na pokrycie wydatków, podwyższoną o kwotę określoną przez zarząd rod
     inwestycyjne  § 147 ust.3 pkt 1  statutu – 2000,-
  2. opłatę ogrodową przeznaczoną na pokrycie wydatków , podwyższoną o kwotę określoną przez okręgową Radę Mazowiecką  PZD Uchwałą NR 13/I/2022
    Wpisowe § 147 ust.1 pkt 2 statutu – 600,-

OPŁATY W 2023r.

Przy DZIAŁCE 300 m² OPŁATA ROCZNA ZA 2023  WYNOSI   620,- ZŁ

Opłata za zużytą energię według licznika : 1KwH – 0,78 zł