Opłaty

Opłaty na rok 2022 – płatne do końca czerwca

OPŁATY ZA DZIAŁKĘ NA ROK 2022

 • składka członkowska przez KR PZD – 6 zł
 • opłata ogrodowa uchwalona na WZ – 1,02 zł za m2 działki,
 • opłata energetyczna uchwalona na WZ – 20 zł
 • opłata wodna uchwalona na WZ – 14 zł
 • opłata za wywóz śmieci – 100 zł
 • opłata na remonty – 90 zł

Za działkę o powierzchni 300 m2 całkowita opłata roczna wynosi 536 zł

Za zużytą energię płacimy wedle wskazania licznika – 0,78zł za 1 KwH

Członek PZD uiszcza corocznie:

 • składkę członkowską w wysokości uchwalonej przez KR PZD na dany rok kalendarzowy
 • opłatę na zarządzanie w wysokości uchwalonej przez KR PZD na dany rok kalendarzowy
 • opłatę ogrodową w wysokości uchwalonej przez Walne Zebranie ROD „RAJ” na dany rok kalendarzowy

opłatę energetyczną w wysokości uchwalonej przez Walne Zebranie ROD „RAJ” na dany rok kalendarzowy

OPŁATY 2020

Uchwała nr 2/II/2019 Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 29 listopada 2019 w sprawie wysokości i podziału składki członkowskiej w PZDD w 2020 r.

Składka  i podział składki się nie zmienia , tylko nr uchwały.

Uchwała nr 3/II/2019 Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 29 listopada 2019 w sprawie określenia zasad partycypacji ROD w finansowaniu kosztów ponoszonych przez PZD w związku z działalnością jednostki krajowej i jednostek terenowych na rzecz rodzinnych ogrodów działkowych w 2020 r.

 I tu kwota się zmienia 0,09 zł

Podział : jednostka terenowa PZD                          65%

Jednostka krajowa PZD                                               30 %

Fundusz Samopomocowy PZD                                   3%

Fundusz Rozwoju ROD                                                  1 %

Fundusz Budowy Siedzib dla Zarządów ROD        1 %

Środki o których mowa , zarząd ROD przekazuje do właściwego terytorialnie okręgowego zarządu PZD w terminie do 15 lipca 2020

Opłaty za działkę w 2017r.

 Uchwała Nr 9/XI/2016 KR PZD z 15 grudnia 2016r. w sprawie wysokości i podziału składki członkowskiej w PZD w 2017r.

 1. Działając na podstawie §143ust. 1-3 statutu PZD ustalono na 2017 rok składkę członkowską w wysokości 6 zł.
 2. W przypadku, gdy członkami PZD są oboje małżonkowie, każdy z nich opłaca składkę w 2017 roku w wysokości 3 zł.
 3. Podział składki członkowskiej ustala się następująco
 • Rodzinny ogród działkowy 100%
 • Jednostka terenowa 0%
 • Jednostka krajowa 0%

Składka członkowska jest przeznaczona na realizację celów statutowych.

Uchwała Nr 11/XI/2016 KR PZD z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie określenia zasad partycypacji ROD w finansowaniu kosztów ponoszonych przez PZD w związku z działalnością jednostki krajowej i terenowych na rzecz rodzinnych ogrodów działkowych w 2017r.

KR PZD po dokonaniu analizy kosztów działalności prowadzonej przez jednostki terenowe oraz jednostkę krajową PZD na rzecz rodzinnych ogrodów i działkowców, działając na podstawie §145 ust.2 statutu PZD – Zarząd ROD zobowiązany jest przekazać do Okręgowego Zarządu Mazowieckiego kwotę odpowiadającą iloczynowi kwoty 0,07zł i liczby m2 pod działkami, do których tytuł prawny posiadają działkowcy w danym ROD.

Zarząd ROD przekazuje środki w terminie do 15 lipca 2017r.

Opłaty ogrodowa i energetyczna zostaną ustalone na Walnym Zebraniu, które odbędzie się 2.IV.2017r.

Opłaty uiszczane przez działkowca w roku nabycia praw do działki

 1. Podwyższona opłata ogrodowa zgodnie z §147 ust.2 statutu PZD określoną przez Okręgowy Zarząd PZD 350 zł
 2. Podwyższona opłata ogrodowa zgodnie z §144 ust. 3 pkt.1 określona przez Zarząd ROD 1100zł.

Postanowień pkt. 2 nie stosuje się do działkowca, który nabył prawo do działki po osobie bliskiej  lub w drodze zamiany praw do działek w tym samym ROD.

W roku nabycia prawa do działki działkowiec uiszcza opłaty ogrodowe uchwalone przez walne zebranie, z tym , że :

 1. opłatę ogrodową przeznaczoną na pokrycie wydatków, podwyższoną o kwotę określoną przez zarząd rod
   inwestycyjne  § 147 ust.3 pkt 1  statutu – 1.500,-
 2. opłatę ogrodową przeznaczoną na pokrycie wydatków , podwyższoną o kwotę określoną przez okręgową Radę Mazowiecką  PZD Uchwałą NR 13/I/2022
  Wpisowe § 147 ust.1 pkt 2 statutu – 600,-