Nowe obowiązki Działkowców.

Jeżeli w altanie znajdują się urządzenia będące źródłem ciepła       ( np. bojler do ogrzania wody)lub służące spalaniu paliw ( np. kominek) zachodzi konieczność wypełnienia deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw Formularz B- budynki i lokale niemieszkalne.

Deklarację można złożyć elektronicznie – przez stronę https://zone.gunb.gov.pl ( trzeba posiadać profil zaufany) albo pisemnie. Papierową deklarację można otrzymać w zarządzie i złożyć w urzędzie gminy właściwej ze względu na lokalizację budynku. Wzór deklaracji można znaleźć w Internecie na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.

UWAGA!!! Zaniechanie złożenia deklaracji grozi grzywną. Dlatego sprawę warto traktować z należytą uwagą.

Termin składania deklaracjido końca czerwca 2022 r.

W przypadku montażu nowych urządzeń termin krótszy- 14 dni od zamontowania.

Prąd na działce w sezonie zimowym

ZARZĄD ROD „RAJ” PRZYPOMINA, ŻE ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR 14/2016 I NR 18/2018 WALNEGO ZEBRANIA ORAZ UCHWAŁY NR 11/2019 ZARZĄDU ROD  „RAJ” DZIAŁKOWCY, KTÓRZY CHCĄ MIEĆ NIE WYŁĄCZONY PRĄD NA DZIAŁCE W OKRESIE ZIMOWYM POWINNI :

  • DO DNIA 31 PAŹDZIERNIKA ZŁOZYĆ DO ZARZĄDU WNIOSEK O NIEWYŁĄCZANIE PRĄDU   ( WNIOSEK NA STRONIE INTERNETOWEJ I W BIURZE )
  • DO DNIA 31 PAŹDZIERNIKA UIŚCIĆ NALEŻNOŚĆ ZA ZUŻYTĄ ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ W SEZONIE

ZGODNIE Z § 3 NINIEJSZEJ UCHWAŁY OPÓŹNIENIE W UISZCZANIU NALEŻNOŚCI ZA ZUŻYTY PRĄD ORAZ NALEŻNOŚCI ZA UŻYTKOWANIE DZIAŁKI I OPŁATY ENERGETYCZNEJ W USTALONYM TERMINIE SKUTKOWAĆ BĘDZIE NIE ROZPATRYWANIEM WNIOSKÓW O NIE WYŁĄCZANIU PRĄDU W OKRESIE ZIMOWYM ORAZ NIE WŁĄCZENIEM ENERGII ELEKTRYCZNEJ PO PRZERWIE ZIMOWEJ BEZ UPRZEDNIEGO POWIADOMIENIA DZIAŁKOWCA.  KAŻDY WNIOSEK BĘDZIE ROZPATRYWANY INDYWIDUALNIE PRZEZ KOMISJĘ ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR 11/2019 ZARZĄDU ROD  „RAJ”.

Wyłączenie wodociągu ogrodowego na sezon zimowy

W DNIU 23  PAŹDZIERNIKA 2021 ROKU NASTĄPI  ZAMKNIĘCIE WODOCIĄGU NA OKRES PRZERWY ZIMOWEJ .
UPRZEJMIE PROSIMY O ODKRĘCENIE WSZYSTKICH KRANÓW W ALTANACH I NA TERENIE SWOICH OGRÓDKÓW W TYM DNIU, ABY WODA MOGŁA SWOBODNIE WYPŁYNĄĆ.
NASTĘPNIE PROSIMY O ZAKRĘCENIE KRANÓW W DNIU 24.X.2021  W CELU UMOŻLIWIENIA USUNIĘCIA POZOSTAŁEJ WODY PRZY  POMOCY SPRĘŻONEGO POWIETRZA ZE STUDZIENEK .
ZARZĄD NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SKUTKI WYWOŁANE NIE ZAMKNIĘCIEM ZAWORÓW NA DZIAŁKACH   ORAZ W ALTANACH.

PRZYPADKU WCZEŚNIEJSZYCH TRWAŁYCH PRZYMROZKÓW ZAMKNIĘCIE WODOCIĄGU NASTĄPI NATYCHMIAST.

Kasa – październik

    3.X.2021                  niedziela                    12°° – 14°°

  24.X.2021                niedziela                     12°° – 14°°

Zaleca się ,aby płatności za działkę wpłacać na konto ogrodu !!!

KASA W MIESIĄCU WRZEŚNIU CZYNNA

    5.IX.2021                         niedziela                    12°° – 14°°

  12.IX.2021                   niedziela                        12°° – 14°°

  26.IX.2021                   niedziela                         12°° – 14°°

Zaleca się ,aby płatności za działkę wpłacać na konto ogrodu !!!

Opłaty za działkę na rok 2021 uchwalone na WZ w dniu 18 Lipca

Składka uchwalona przez KR PZD w wysokości – 6 zł

Opłata ogrodowa uchwalona na Walnym Zebraniu Uchwałą Nr 4/2021 w wysokości 1,10 zł za m² działki (w tym opłata na zarządzanie 0,09 zł za m²)

Opłata energetyczna za działkę uchwalona na WZ Uchwałą Nr 5/2021 – 20zł

Opłata wodna za działkę uchwalona na WZ Uchwałą Nr 6/2021 – 14 zł

Opłata za wywóz śmieci za działkę – 100 zł

UWAGA !

Przy działce 300 m² opłata roczna za 2021 rok wynosi 470 zł .

INFORMACJA W SPRAWIE PODJĘTYCH UCHWAŁ NA WALNYM ZEBRANIU W DNIU 18 LIPCA 2021

WALNE ZEBRANIE UCHWALIŁO :

  1. WYSOKOŚĆ  OPŁATY OGRODOWEJ I TERMINU WNOSZENIA W 2021 ROKU
  2.  WYSOKOŚĆ I TERMINU WNOSZENIA OPŁATY OGRODOWEJ- OPŁATA ENERGETYCZNA W 2021 ROKU
  3.  WYSOKOŚĆ I TERMINU WNOSZENIA OPŁATY OGRODOWEJ – OPŁATA WODNA W 2021 ROKU 
  4. WYSOKOŚĆ I TERMINU WNOSZENIA OPŁATY OGRODOWEJ- OPŁATA ZA WYWÓZ ŚMIECI  W 2021 ROKU
  5.  REALIZACJĘ  ZADAŃ  REMONTOWYCH