Zarząd

Zarząd wybierany jest na 4-letnią kadencją przez Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Sprawuje on władzę w imieniu całego Ogrodu,Zarząd ROD RajFunkcjonuje również Komisja Rewizyjna, której zadaniem jest kontrolowanie Ogrodu.

Najwyższą władzą w ROD jest Walne Zebranie. Sprawuje ono władzę pośrednio poprzez udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi oraz wybór nowego Zarządu.

Zasady działalności komisji statutowych regulują przepisy wewnętrzne Polskiego Związku Działkowców oraz regulamin kontroli Komisji Rewizyjnych PZD.