Podsumowanie Walnego Zebrania 2022r.

Zgodnie z wysłanymi zawiadomieniami do wszystkich działkowców w dniu 24 kwietnia 2022 odbyło się Walne zebranie sprawozdawcze. Ze względu na bardzo niską frekwencję , nieco ponad 12%  członków ROD , zebranie odbyło się w drugim terminie .
Komisja Wniosków i Uchwał przedstawiła proponowane uchwały, które przy pozytywnej opinii Komisji Rewizyjnej i pełnej akceptacji Zebrania zostały zatwierdzone.
Podjęto 19 uchwał dotyczących działania ogrodu, w tym opłat , które będą obowiązywały w 2022 roku.
Niestety nie obyło się bez podwyżek opłat ogrodowych , w szczególności podwyżki objęły opłatę za wywóz odpadów komunalnych , zwiększone ceny materiałów oraz  usług .

Niestety sami działkowcy generują koszty poprzez dewastacje furtek, bram, skrzynek elektrycznych ,składowanie odpadów w niedozwolonych miejscach,( które muszą być dodatkowo wywiezione), niesegregowanie odpadów komunalnych, mycie samochodów , lanie wody bez potrzeby .

Podjęto uchwały dotyczące remontów i inwestycji :

  • Uruchomienie  i zamknięcie  wodociągu ogrodowego
  •  Konserwacja rowów melioracyjnych
  • Instalacja monitoringu
  • Wymiana oświetlenia ogrodu na lampy LED
  • Włączenie i wyłączenie energii elektrycznej na okres zimowy
  • Zakup pompy głębinowej
  • Wymiana ogrodzenia na odcinku 130 m  (przyznana dotacja MIAD )
  • Wprowadzenie opłaty ryczałtu dla działkowców, którzy chcą mieć prąd w okresie zimowym i termin składania wniosków  ( wniosek na stronie internetowej ogrodu lub w siedzibie zarządu )

Na zebraniu odczytano skargi mieszkańców okolicznych osiedli  na spalanie odpadów , a także zwrócono się z apelem, aby w niedzielę i święta uszanować wypoczynek sąsiadów i nie włączać hałaśliwych urządzeń ani też wykonywać prac remontowych.

Po omówieniu wszystkich tematów zebranie zostało zamknięte i zakończone.