Wystające gałęzie na alejkę

ZARZĄD ROD  „RAJ” PRZYPOMINA O OBOWIĄZKU PRZESTRZEGANIA ZAPISÓW REGULAMINU, W TYM §34 O TREŚCI : „ZABRANIA SIĘ ZWĘŻANIA CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH ( ALEJEK I DRÓG OGRODOWYCH) , ZWŁASZCZA POPRZEZ NIEUPRAWNIONE SADZENIE DRZEW, KRZEWÓW I INNYCH ROŚLIN „ I WZYWA DO OBCIĘCIA GAŁĘZI DRZEW/KRZEWÓW PRZECHODZĄCYCH NA ALEJKI WSPÓLNE STANOWIĄCE TEREN OGÓLNY ROD W TERMINIE DO DNIA 15.IX.2022.

JEDNOCZEŚNIE ZARZĄD ROD „RAJ” UPRZEDZA , ŻE W PRZYPADKU NIE OBCIĘCIA GAŁĘZI PRZECHODZĄCYCH NA ALEJE OGRODOWE W WYZNACZONYM TERMINIE WYKONANIE TEJ CZYNNOŚCI DOKONA ZARZĄD, A KOSZTAMI TEJ USŁUGI OBCIĄŻY DZIAŁKOWCA.

PRZERASTAJĄCE GAŁĘZIE UNIEMOŻLIWIAJĄ SWOBODNE PRZEJŚCIE ALEJKĄ ORAZ STWARZAJĄ ZAGROŻENIE DLA ZDROWIA I ŻYCIA OSÓB PRZEBYWAJACYCH W OGRODZIE ( UTRUDNIONY WJAZD DLA KARETEK I STRAŻY POŻARNYCH) A TAKŻE OSÓB JADĄCYCH ROWERAMI , KTÓRE CZĘSTO MAJĄ ZDERZENIE Z GAŁĘZIAMI .