Energia w Ogrodzie

Po analizie wpłat działkowców za zużytą energię elektryczną w miesiącach listopad 2020 – luty 2021, zarząd ROD „RAJ” informuje :

Faktury za zużytą energię elektryczną otrzymujemy co miesiąc i trzeba za nie zapłacić. Na 463 działki, 114 użytkowników złożyło wnioski o nie wyłączaniu prądu na okres zimowy 2020/2021. Przy rozpatrywaniu 114  wniosków okazało się, że użytkownicy nie zapłacili na koniec sezonu kwoty 5.352,- za zużyty prąd. Po raz ostatni zarząd powiadamiał o zaistniałym zadłużeniu.

Mniemamy, że wnioski o nie wyłączaniu prądu wiązały się z używaniem prądu w okresie zimowych do m.in. remontów, monitoringu, przebywania i powinny pokrywać miesięczne zużycie energii wykazywane w fakturach ( po odliczeniu kosztów oświetlenia ogrodu i ogrzewaniu pomieszczeń zarządu, hydroforni).

W miesiącu XI 2020 wpłaty działkowców wyniosły 6.723,50        faktura 6.663,71

W miesiącu XII 2020 wpłaty działkowców wyniosły 7.283,50      faktura 8.249,44

W miesiącu I  2021    wpłaty działkowców wyniosły 4.976,30       faktura 10.576,-

Na 114 włączonych dostaw energii  do dnia dzisiejszego :

  • 38 działek nie wpłaciło nawet żadnej złotówki
  •    5 działek po uprzednim zawiadomieniu zarządu o uregulowaniu należności
  • 52 działek ma nadpłaty, więc jakaś część zużytej energii jest pokrywana z tych nadpłat
  • 19 działek wpłaca należność za prąd na bieżąco.

Zarząd ROD „RAJ” będzie chciał opracować taką uchwałę na Walne Zebranie , która będzie  w całości zabezpieczała należności za zużytą energię elektryczną w okresie zimowym od osób , które będą chciały mieć prąd na działkach.

Wywóz odpadów z terenu ROD RAJ

Zarząd ROD  „RAJ” spotyka się z adnotacją działkowca przy wpłacie bankowej , że dodatkowa dopłata do składki za rok 2020 to haracz lub „  nie korzystam z pojemników na śmieci „ więc dlaczego mam płacić ?

Wyjaśniamy, że zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( art.5 ust.1 pkt.1 i 3B) każda nieruchomość powinna być wyposażona w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych, a jej właściciele , użytkownicy  itp. powinni pozbywać się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi. Dotyczy to również nieruchomości niezamieszkałych , w tym ogrodów działkowych , na których terenie niewątpliwie powstają odpady komunalne. Od tej zasady nie ma wyjątków. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie przewiduje m.in. rozwiązania, że właściciel, użytkownik itd.  danej nieruchomości może zrezygnować  z wywozu odpadów komunalnych. Dotyczy to również PZD – zarządów ROD które musiały od 1 sierpnia 2020 podpisać umowę na wywóz odpadów i na ich podstawie uiszczać opłaty za wywóz śmieci.

Ponadto, zgodnie z ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych ( art.33 ust.1) każdy działkowiec jest zobowiązany uczestniczyć w pokrywaniu kosztów funkcjonowania ROD w częściach przypadających na jego działkę, przez uiszczanie opłat ogrodowych. Na koszty funkcjonowania ROD składają się w szczególności wydatki na utrzymanie czystości na terenie ROD , do których zalicza się opłata za śmieci. Ustawa o ROD ani żaden inny przepis nie wprowadza możliwości zwolnienia działkowca z obowiązku uiszczania opłaty ogrodowej w części związanej z opłatą na śmieci. Nie uzasadnia tego również sytuacja, że działkowiec , zamiast wyrzucać śmieci do pojemnika ogrodowego np. wynosi je poza teren ogrodu i wyrzuca do śmietnika przydomowego, czyli też nie ma altany działkowej albo ogranicza się do wytwarzania na działce tylko odpadów zielonych, które można w całości poddać kompostowaniu w kompostowniku. Płacąc bowiem za śmieci w ROD, płaci się za możliwość wyrzucenia śmieci na terenie ogrodu . To czy dany działkowiec będzie chciał korzystać z tej możliwości czy też nie, będzie zależało wyłącznie od niego. Wyłącznie od działkowca będzie również zależało jaka będzie opłata roczna za wywóz śmieci. Za rok 2020 zapłaciliśmy kwotę 20.000 ,- za wywóz śmieci. Gdyby wszyscy działkowcy segregowali śmieci, nie wrzucali trawy, zgniłych jabłek, odpadów poremontowych to na pewno koszt byłby mniejszy.

Informujemy również, że składowanie odpadów rozpocznie się od dnia 1 kwietnia 2021 w nowej wiacie śmietnikowej mieszczącej się przy bramie głównej. Wiata będzie zamykana na klucz, ten sam, który został zakupiony przez Państwa do furtek. Obiekt będzie oświetlony i zainstalowane będą kamery. Miejsce poprzedniego składowania odpadów komunalnych będzie wykorzystane na bieżące składowanie gałęzi ( zamiast jednej akcji rębakowania)

Terminy składowania gałęzi  zostaną podane w późniejszym terminie.

Przypominamy, że opłata 80,- zł za śmieci w sezonie dotyczy działki, a nie osób do niej przynależnych.

Od Nas będzie zależało, ile w tym roku zapłacimy za wywóz odpadów komunalnych.

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia  składamy Państwu serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności , niepowtarzalnej atmosfery, ciepła oraz obfitości wszelkich dóbr.

Niech radość i pokój Świąt Bożego Narodzenia, poczucie prywatnego i zawodowego spełnienia towarzyszą Państwu przez cały Nowy Rok.

Zarząd ROD „RAJ”   

Epidemia koronawirusa spowodowała, że konieczne było zweryfikowanie wielu dziedzin życia, również funkcjonowania rodzinnych ogrodów działkowych.

Działki w ROD stały się jednym z niewielu miejsc, gdzie mogliśmy legalnie i bezpiecznie odetchnąć świeżym powietrzem i zażyć ruchu. Nic zatem dziwnego, że polskie RODOS ( rodzinne ogrody działkowe otoczone siatką) stały się bardzo atrakcyjne.

Ale korzystanie z ROD nie może naruszać obowiązujących przepisów związkowych, nawet w czasie epidemii.

Podsumowanie – rębakowanie gałęzi 2020 r.

Z przykrością informujemy, że pomimo ogłoszeń w sprawie rębakowania, na miejsca składowania przynoszone zostały odpady zielone tj. korzenie, liście, trawa , karpy, całe gałęzie nie pocięte, co spowodowało zwiększone koszty wykonania usługi. Po trzech latach prowadzonej akcji przez zarząd, część z Państwa nie czyta ogłoszeń w gablotach, a część czyta, lecz je lekceważy.

Większość z Państwa „gubiła” swoje gałęzie na alejkach, a w drodze powrotnej już jako nie swoje omijała je dużym łukiem. Pomimo przedłużonego terminu składowania gałęzi, już po skończonej akcji, niektórzy działkowcy przytaszczyli swoje krzewy , tym samym zaśmiecając teren wspólny ogrodu. W trakcie zrębkowania gałęzi stwierdzono, że pod gałęziami wraz z odpadami zielonymi składowano odpady komunalne takie jak: plastik, butelki, wory ze śmieciami, kosze z używana odzieżą.

Informację tę zarząd przedstawia ku rozwadze działkowców, ponieważ takie działanie niezgodne z przyjętymi normami będą skutkować w przyszłości koniecznością zaniechania organizacji składowania gałęzi i ich rąbkowania.

Szanowni Działkowcy !!!

Posiadacie swoje działki i możecie tam sadzić rośliny, jakie chcecie ( zgodnie z regulaminem) , ale aleje i drogi między działkami i ogrodzeniem ogrodu zostawcie wolne bez wystającej na zewnątrz roślinności. Zadbajcie również o bezpieczne przejście. Na naszym ogrodzie przebywają dzieci i naprawdę pomyślcie o ich bezpieczeństwie. Wystające poza ogrodzenie suche badyle, ostre krzewy, dzikie róże , gałęzie stwarzają zagrożenie i mogą spowodować nieszczęście, a do tego utrudniają przejazd pojazdami ratunkowymi i asenizacyjnymi oraz stanowią zagrożenie dla ewentualnych akcji ewakuacyjnych.

Przypominamy, że odpowiedzialność za szkody spowodowane przez spadające gałęzie lub wywrócone drzewa spoczywa na użytkowniku działki, na której to drzewo rosło.

Podsumowanie wywozu odpadów w 2020r.

Z przykrością poruszamy temat wywożenia odpadów , ich składowania i zaśmiecania całego terenu ogrodu. Jak wcześniej informowaliśmy, z dniem 1 sierpnia 2020 zostaliśmy wyłączeni z miejskiego systemu odbioru odpadów, ale nie zostaliśmy zwolnieni z segregacji odpadów.

Na nas spoczywa szereg obowiązków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na terenie ROD i działek. Do obowiązków działkowca wynikających z ustawy o rod, należy utrzymanie czystości i porządku na terenie działki ( art.15 ust.1 pkt.2 ustawy o rod) . Natomiast wśród obowiązków wynikających z regulaminu ROD można przykładowo wymienić obowiązek wyposażenia działki w kompostownik i kompostowanie odpadów pochodzenia organicznego, a w szczególności pochodzących z działki części roślin ( § 42 ust.1 i 3 regulaminu ROD) czy też zakaz wrzucania do ogrodowych pojemników na śmieci części roślin oraz nie pochodzących z działki odpadów komunalnych ( § 68 pkt.2 regulaminu )

Jakim to trzeba być bezmyślnym, żeby wrzucić cały krzak porzeczki do pojemnika na odpady zmieszane.

Jakim to trzeba być bezmyślnym, żeby do pojemnika na szkło i plastik wrzucić worki trawy, chwastów.

Kilka przykładów :

3.09.2020 godzina 18:28 kierowca samochodu o nr rej. WPL 40797 przywiózł wór zgniłych jabłek

11.09.2020 godzina 15:12 kierowca samochodu o nr rej. WWL 07597 przywiózł ze swojej działki dywanik i pomimo informacji o zakazie składowania uznał, że mogą wszyscy  działkowcy zapłacić za wywóz Jego dywaniku

8.10.2020 godzina 14:09 kierowca samochodu o nr rej. WH 08652 przywiózł 3 wory skoszonej trawy, niech wszyscy działkowcy zapłacą za moją skoszoną trawę !

18.10.2020 godzina 13:10 kierowca samochodu o nr rej. WOT 70511 przywiózł niebieski worek z roślinnością

1.11.2020 godzina 9:51 kierowca samochodu nr rej. WE 270YE rzucił siatkę foliową ze śmieciami, pomimo, że wiata śmietnikowa była już zamknięta na okres zimowy.

To tylko mały ułamek, jak zachowują się niektórzy działkowcy. Może Państwo zobaczą w swojej alei ten nr rejestracyjny samochodu i sami zareagują na brak segregowania odpadów, a tym samym narażania innych działkowców na dodatkowe koszty związane z obowiązkiem uiszczenia podwyższonej opłaty ogrodowej związanej z wywozem śmieci, która niestety przy takim postępowaniu będzie wzrastała.

Spacerując po ogrodzie zauważyliśmy, że spora część działkowców  nie kosi alei , ale również coraz częściej spotykamy proceder wyrzucania wyrwanych chwastów lub skoszonej trawy na aleje ogrodowe i układanie ich wzdłuż kolein zrobionych przez auta, w nadziei , że jakoś się to rozjeździ. Po wyschnięciu trawa i chwasty są rozsiewane przez wiatr na okoliczne działki i tam zasiane zachwaszczają uprawy sąsiadom. W czasie deszczu utrudniają poruszanie się tworząc cuchnące bajora , a w czasie suszy na wysuszonej trawie można się poślizgnąć i złamać nogę.

I jeszcze jedna ważna sprawa : miejsca, gdzie zamontowane są skrzynki elektryczne są zarośnięte, zachwaszczone, co powoduje dużą wilgotność przewodów elektrycznych i w konsekwencji prowadzi do zwarć i palenia się instalacji.

Coraz częściej w okolicach WC ogólnych są pozostawiane worki ze śmieciami, nawet worki są wrzucane na działki sąsiada. Ostatnio przy wiacie śmietnikowej działkowiec wyrzucił swoje odchody w siatce foliowej sprzątając w ten sposób swój WC na działce.

Czy naprawdę trzeba zniżać się do takiego poziomu zachowania ?

Jak wytłumaczyć niereformowalnym działkowcom, że śmieci  segregujemy i wyrzucamy do pojemników. Nie obok, nie pod bramę, nie pod płot, lub za płot.

Może warto pomyśleć o kolegach i koleżankach działkowcach, którzy mają działki blisko tego wiecznie zaśmieconego terenu. Teren altany śmietnikowej jest w najbliższym sąsiedztwie budynków zarządu, poszczególnych działek, placu zabaw, co fatalnie się prezentuje nie tylko dla Nas , ale znajomych, czy rodziny odwiedzającej nasz ogród. Może macie Państwo jakieś pomysły na zdyscyplinowane niektórych działkowców niszczących w ten sposób nasz ogród ? Co zrobić z działkowcami, którzy nie dbają o finanse pozostałych działkowców, a tylko generują koszty utrzymania działki?

Podczas Walnego Zebrania Komisarycznego, które odbyło się dnia 4 października 2020 ustalono, że wiata śmietnikowa zostanie przeniesiona pod bramę główną, będzie zamykana na klucz. Działkowiec, aby wyrzucić śmieci, będzie musiał kupić klucz i segregować śmieci. Decyzja ta została podjęta ,ponieważ jak pisaliśmy wcześniej warkot samochodów uniemożliwiał wypoczynek na działkach znajdujących się w pobliżu wiaty, robienie wysypiska śmieci oraz wjazd 3 razy w tygodniu śmieciarek o tonażu 50t.

Liczymy na zrozumienie i opamiętanie się , a przede wszystkim na uszanowanie Naszego ogrodu i innych działkowców, również tych , który ten bałagan wokół wiaty śmietnikowej musieli po kimś uprzątnąć, bo sam się stamtąd nie zabrał. Żaden przepis prawa wśród ludzi nie zastąpi zdrowego rozsądku i wzajemnego poszanowania, którym należy się kierować.