INFORMACJA W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDAŃ I PODJĘTYCH UCHWAŁ NA WALNYM ZEBRANIU SPRAWOZDAWCZYM W DNIU 28 kwietnia 2019

Walne Zebranie zatwierdziło i uchwaliło:

 1. Sprawozdanie Zarządu za 2018 rok i okres kadencji
 2. Sprawozdanie finansowe Zarządu za 2018 rok.
 3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2018 rok i okres kadencji.
 4. Plan pracy na 2019 rok i program działania na kadencję 2019-2022
 5. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi ROD
 6. Uchwała w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej
 7. Uchwała w sprawie wyników wyborów do organów PZD oraz Delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów
 8. Uchwała w sprawie wysokości opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2019 roku.
 9. Uchwała w sprawie wysokości i terminu wnoszenia opłaty ogrodowej – opłata energetyczna w 2019 roku.
 10. Uchwała w sprawie wysokości i terminu wnoszenia opłaty ogrodowej – opłata wodna w 2019 roku.
 11. Uchwała w sprawie preliminarzy finansowych na 2019 rok.
 12. Uchwały w sprawie realizacji zadania remontowego.
 13. Uchwała w sprawie wniosku o przyznanie dotacji z funduszu rozwoju ROD

 14. Uchwała w sprawie prowadzenia biura.