Miesiąc: Kwiecień 2017

Uiszczanie opłat ogrodowych po nabyciu prawa do działki

W roku nabycia prawa do działki działkowiec uiszcza opłaty ogrodowe uchwalone przez walne zebranie, z tym , że :   Opłatę ogrodową przeznaczoną na pokrycie wydatków, podwyższoną o kwotę określoną przez zarząd ROD inwestycyjne  § 147 ust.3 pkt 1  statutu 1.100,- Opłatę ogrodową przeznaczoną na pokrycie wydatków , podwyższoną o kwotę określoną przez okręgowy zarząd [Continue]

OPŁATY ZA DZIAŁKĘ NA ROK 2017.

Opłaty za działkę na rok 2017   Składka  uchwalona uchwałą nr 9XI/2016  przez KR PZD   -6,-   Opłata na zarządzanie uchwalona uchwałą nr 11/XI/2016 przez KR PZD w wysokości 0,07 zł za m² działki Opłata ogrodowa uchwalona na walnym zebraniu sprawozdawczym w dniu 2.04.2017  uchwałą nr 6/2017 w wysokości 0,683 zł za m² działki Opłata [Continue]

INFORMACJA W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDAŃ I PODJĘTYCH UCHWAŁ NA WALNYM ZEBRANIU SPRAWOZDAWCZYM W DNIU 2 KWIETNIA 2017

Walne Zebranie zatwierdziło i uchwaliło: Sprawozdanie zarządu za rok 2016. Sprawozdanie finansowe za rok 2016. Sprawozdanie komisji rewizyjnej za rok 2016. Plan pracy na rok 2017. Uchwała w sprawie wyników wyborów uzupełniających do organów PZD. Uchwała w sprawie wysokości poszczególnych opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia. Uchwała w sprawie preliminarzy finansowych na 2017 rok. Uchwały [Continue]