INFORMACJA W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDAŃ I PODJĘTYCH UCHWAŁ NA WALNYM ZEBRANIU SPRAWOZDAWCZYM W DNIU 2 KWIETNIA 2017

Walne Zebranie zatwierdziło i uchwaliło:

  1. Sprawozdanie zarządu za rok 2016.
  2. Sprawozdanie finansowe za rok 2016.
  3. Sprawozdanie komisji rewizyjnej za rok 2016.
  4. Plan pracy na rok 2017.
  5. Uchwała w sprawie wyników wyborów uzupełniających do organów PZD.
  6. Uchwała w sprawie wysokości poszczególnych opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia.
  7. Uchwała w sprawie preliminarzy finansowych na 2017 rok.
  8. Uchwały w sprawie realizacji zadań remontowych.
  9. Uchwała w sprawie wniosku o przyznanie dotacji z Funduszu Rozwoju PZD.